Gründung von Gesellschaften in Deutschland

Wir stellen einen Ansprechpartner für Kontakte mit Behörden in Deutschland zur Verfügung...

Prüfungen und Schulungen

Von daher bieten wir neben Erst- und regelmäßigen laufenden Prüfungen auch gewidmete Schulungen...

Arbeitnehmerbetreuung in Deutschland

Erfahrungsgemäß sind das Erklären und das monatliche Berichtigen der einzelnen Gehaltsabrechnungsposten in den entse...

Zum ersten Mal werden den Unternehmen, die Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigen bzw. nach Deutschland entsenden, derartig umfassende Leistungen angeboten.

Wir bieten eine Beitragsberechnung sowohl auf der deutschen (Finanzamt) als auch auf der polnischen Seite (ZUS) an.
Wir überprüfen die Richtigkeit und Möglichkeit der Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland und besorgen die A1-Bescheinigungen.
Unser Angebot richtet sich nicht nur an den Arbeitgeber sondern auch an die beschäftigten Arbeitnehmer.
Zusammen mit unseren Partnern bieten wir umfassende Dienstleistungen im Bereich Firmengründung in Deutschland sowie Buchführung und Beratung an.

Kontaktformular ausfüllen
Wir erteilen Ihnen gerne kostenlos Auskunft

Erfolgreich gesendet!

Skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej*

* Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 16:00

Wir kümmern uns um die Sicherheit Ihrer Daten.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, przez Euro-Lohn Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311384, NIP: 9721264975, o kapitale zakładowym 44 000 zł (zwaną dalej „Administratorem”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), w celu dobrania i przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu, a następnie przedstawienia mi na dane kontaktowe zawarte w formularzu ofert indywidualnych dotyczących doradztwa w zakresie oddelegowania pracowników poza Rzeczpospolitą Polską oraz , a także w razie potwierdzenia zainteresowania ofertą, ich wykorzystania w celu i w procesie opracowania i zawarcia umowy, na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższym zakresie, okresie i celu przez podmioty współpracujące z Administratorem, w związku z realizacją celu udostępnienia danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Euro-lohn Sp. z o.o. w przyszłości moich danych osobowych podanych w formularzu w celach informacyjnych i marketingowych polegających na promocji produktów i usług świadczonych przez Euro-lohn Sp. z o.o., na usługi związane z doradztwem dotyczącym oddelegowania pracowników, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez osobę, której dotyczą, wyłącznie w zakresie wskazanym w treści zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celach wskazanych powyżej, w okresie realizacji celu, jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania jego działalności w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także informuje o przysługującym osobie, której dane dotyczą prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień RODO, a także o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej w punkcie 1) skutkowałoby brakiem możliwości przedstawienia osobie, której dane dotyczą oferty, o którą wnioskuje w formularzu. Administrator podaje także następujące dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji e-mail: [email protected]
Deutsches Gehalt Mehr Polnisches Gehalt Mehr Grenzgänger (entsendete Mitarbeiter) Mehr Prüfungen und Schulungen Mehr Arbeitnehmerbe -treuung in Deutschland Mehr Gesetzlicher Vertreter in Deutschland Mehr Gründung von Gesellschaften in Deutschland Mehr Buchführung und Rechtsberatung Mehr