2021-11-12 08:56:37
Egzekucja długów zagranicznych w Polsce

Realizowanie zleceń w Niemczech oraz Austrii jest często niezwykle opłacalne dla polskich przedsiębiorców, dzięki czemu decydują się oni na zakładanie firmy w Niemczech czy Austrii.

Co jednak w sytuacji, w której prowadzą Państwo działalność za granicą a  kontrahenci nie dotrzymują postanowień zawartych umów i zwlekają z opłaceniem faktur za wykonane usługi? Czy możliwa jest egzekucja długów z Niemiec i Austrii?

Dzięki postanowieniom Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku egzekucja długów możliwa jest na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Pozwala to na odzyskanie środków bez potrzeby przeprowadzania procesów sądowych. ENZ ma zastosowanie do spraw zarówno cywilnych jak i handlowych, jednak możliwe do rozstrzygnięcia dzięki niemu roszczenia muszą być pieniężne i bezsporne.

Aby przygotować ENZ konieczne jest uzupełnienie formularza, który znaleźć można na stronie Europejskiego Atlasu Sądowniczego. Wymaga on podania standardowych informacji dotyczących sprawy, takich jak dane osobowe obu stron roszczenia, kwotę długu (należy uwzględnić również ewentualne odsetki czy kary), uzasadnienie i dowody roszczenia oraz oświadczenie, że wszelkie zawarte w pozwie informacje są prawdziwe i zgodne z obecną wiedzą.

Pozew kierowany jest najczęściej do sądu właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, chyba że wcześniej ustalono z klientem jurysdykcję konkretnego sądu.

Wnioski o wydanie nakazu zapłaty są następnie weryfikowane przez właściwy sąd, który ocenia, czy pozew jest poprawny i kompletny – jeśli nie, możliwe jest jego poprawienie w wyznaczonym terminie. Prawidłowy pozew może zostać odrzucony, jeżeli roszczenie zostanie uznane za bezzasadne. Jeśli jednak nie istnieją przesłanki aby go odrzucić i pozew zostanie zaakceptowany, właściwy sąd wystawi europejski nakaz zapłaty – w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Należy dopilnować, aby nakaz zapłaty został odpowiednio doręczony pozwanemu – może to nastąpić osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Warto zadbać o to, aby pozwany potwierdził podpisem odbiór wezwania (lub odmowę jego przyjęcia). Nakaz zapłaty można również przekazać pełnomocnikowi dłużnika.

Jeżeli pozwana strona nie wniesie w odpowiednim czasie sprzeciwu (czyli w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania), pozew staje się prawomocny, i możliwe jest rozpoczęcie próby odzyskania zaległych środków. Sprawę należy wtedy skierować do komornika lub tożsamej instytucji zagranicznej – polscy komornicy nie posiadają uprawnień aby egzekwować długi poza granicami kraju.

Europejski nakaz zapłaty ma zastosowanie w sprawach transgranicznych – oznacza to, że jedna lub obie ze stron mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania innym państwie niż to, w którym toczy się rozprawa o wydanie ENZ. Europejski nakaz zapłaty obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii.

Zapisz się do Newslettera!