2021-10-05 08:17:35
Jakie informacje powinien otrzymać pracownik przed oddelegowaniem za granicę?

Dyrektywa (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania pracownikowi delegowanemu podstawowych informacji dotyczących szczegółów oddelegowania przed wyjazdem do kraju przyjmującego.

Dyrektywa zakłada, że pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien zostać poinformowany o:

a) Miejscu wykonywanej pracy – w jakim państwie lub państwach wykonywana będzie praca;

b) Okresie, na jaki pracownik zostanie oddelegowany do danego kraju;

c) Wysokości wynagrodzenia, które przysługiwać będzie w okresie delegowania. Należy pamiętać, że pracownik delegowany powinien otrzymywać wynagrodzenie równie co najmniej najniższego wynagrodzeniu obowiązującemu w państwie przyjmującym;

d) Walucie, w jakiej wypłacane będzie wynagrodzenie – pracodawca może wypłacić wynagrodzenie w walucie innej, niż ta obowiązująca w kraju przyjmującym, natomiast takie ustalenia powinny zostać zawarte w podpisanym na okres delegowania aneksie do umowy. Należy zwrócić uwagę, aby wypłata, przeliczona np. na złotówki, nadal pozostała równa przynajmniej stawce minimalnej kraju do którego nastąpiła delegacja. Wysokość obecnie obowiązującej płacy minimalnej w Niemczech znajdą Państwo tutaj.

e) Dodatkowych świadczeń czy premii przysługujących w związku z wykonywaną pracą – jeżeli takie się pojawią;

f) Powrocie pracownika do kraju – czy powrót zostanie zapewniony przez pracodawcę? Jeśli tak, jakie będą warunki takiej podróży? Czy pracodawca bierze na siebie organizację całej podróży, czy jedynie zwrot kosztów poniesionych przez pracownika?

g) Zwrocie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów np. zakwaterowania czy wyżywienia w okresie delegowania, lub przysługujących na te cele dodatków – jeżeli to pracodawca bierze na siebie obowiązek pokrycia tych kosztów;

h) Dostępu do oficjalnej strony internetowej zawierającej warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym. Dyrektywa 2014/67/UE zakłada, że państwa członkowskie unii europejskiej, które przyjmują pracowników delegowanych, powinny udostępnić i na bieżąco aktualizować krajową stronę internetową, dzięki której możliwe jest zweryfikowanie przepisów i warunków zatrudnienia obowiązujących pracowników oddelegowanych do tego kraju;

i) Zabezpieczenia społecznego – pracownik powinien otrzymać informację, w jakim kraju i do jakiej instytucji opłacane będą składki na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne.

Powyższych informacji należy udzielić każdemu pracownikowi, który zostaje oddelegowany na okres dłuższy niż 5 tygodni.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie obsługi pracowników delegowanych do Niemiec lub Austrii, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!