2021-04-22 08:29:36
Niemieckie Warunki Zatrudnienia

Warunki zatrudnienia w Niemczech opierają się najczęściej na postanowieniach układów zbiorowych. Podejmując pracę w Niemczech, warto zapoznać się z ich najważniejszymi elementami:

1. Umowa o pracę, zawierana w języku niemieckim, reguluje wszystkie podstawowe warunki zatrudnienia. Znajdą się tam zatem nie tylko informacje o wynagrodzeniu, czasie pracy czy okresach wypowiedzenia, ale też miejsce wykonywania pracy, zasady odbierania nadgodzin, czy też zapisy zobowiązujące do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zakaz konkurencji.

2. Składki na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne odprowadzane są na terenie Niemiec. Jest to jedna z najistotniejszych różnic występujących w tym wariancie zatrudnienia. Dzięki składkom opłacanym w Niemczech, pracownik nabiera prawa do niemieckiej emerytury po 5 latach zatrudnienia. Możliwe jest również korzystanie z opieki medycznej na terenie Niemiec, bez konieczności posiadania karty EKUZ czy też dodatkowego ubezpieczenia. Co za tym idzie pracodawcy nie muszą starać się o wydanie przez ZUS zaświadczenia A1, co zwalnia z obowiązku udowodnienia, że większość działalności firmy prowadzone jest w Polsce.

3. Urlopy obliczane są na podstawie stażu pracy i standardowo wynoszą:

– od 24 dni roboczych w pierwszym roku zatrudnienia do 30 dni roboczych po przepracowaniu pięciu lat i więcej. Urlop należy wykorzystać w roku kalendarzowym w którym został przyznany – w szczególnych przypadkach jest możliwe przeniesienie go na kolejny rok, musi zostać jednak wykorzystany do 31 marca, w innym przypadku należne dni urlopu przepadną.

4. Dodatkowe zwolnienia z pracy – pracownikom zatrudnionym w Niemczech przysługują dodatkowe wolne dni płatne, do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: ślub lub legalizacja związku, śmierć współmałżonka, śmierć rodzica lub dziecka czy też przeprowadzka, która następuje w skutek wymagań pracodawcy.

5. Zeitkonto – każdy pracownik powinien mieć założone konto czasu pracy, na które przenoszone są dodatkowe godziny przepracowane w danym miesiącu. Godziny te mogą zostać odebrane jako dzień wolny, lub wynagrodzenie.

6. W większości branż dodatek za pracę w niedzielę i święta wynosi odpowiednio 50% i 100%, pod warunkiem, że praca w te dni nie należy do regularnego czasu pracy. Inne stawki obowiązują jednak w branży budowlanej: 40% za pracę w niedzielę oraz 80% za pracę w święta.

Wolne w święto przysługuje jedynie wtedy, jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy w Niemczech – osobom zatrudnionym na niemieckich warunkach nie przysługuje rekompensata za dni wolne od pracy w Polsce.

Ze względu na różnice w podstawowych składnikach wynagrodzenia, również rozliczenie osób zatrudnionych w Niemczech będzie różniło się od rozliczenia pracowników delegowanych.

Zapisz się do Newslettera!