2021-07-22 08:12:01
Prawo do emerytury w Niemczech

Odprowadzanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla każdej osoby zatrudnionej w Niemczech bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy. Okresy pracy są zliczane i decydują o nabyciu prawa do niemieckiej emerytury – uzyskuje się je po 5 latach zatrudnienia w Niemczech. Składki mogą być odprowadzane również dla pracowników delegowanych do Niemiec, pod warunkiem, że są one objęte niemieckim ubezpieczeniem.

Wiek emerytalny w Niemczech wynosi 65 lat i zostanie poniesiony do 67 lat do roku 2031. Obecnie możliwe jest przejście na emeryturę w wieku 60, pod warunkiem, że osoby te otrzymywały wcześniej rentę opiekuńczą, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz posiadają odpowiednio długi staż pracy.

Wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie standardowo wynoszących 19,9% wynagrodzenia, co przekłada się na liczbę zgromadzonych Entgeltpunkte. Jeden punkt przyznawany jest za każdy rok pracy, w którym osiągane było średnie roczne wynagrodzenie. Następnie zgromadzone punkty mnoży się przez ustanowiony w danym roku współczynnik wartości emerytury  – Rentenwert co pozwala na obliczenie miesięcznej wysokości należnego świadczenia. Na wyższe emerytury mogą liczyć osoby, które pomimo ukończenia 65. roku życia nadal pracują – każdy przepracowany miesiąc przekłada się na podniesienie wysokości świadczenia o 0,5%. Emeryci mają również prawo do kontynuowania zatrudnienia, bez ryzyka utraty uprawnień do otrzymania świadczenia.

Należy pamiętać, że w Niemczech nie obowiązuje minimalna wysokość Rente – jest ona zawsze wyliczana indywidualnie, przy uwzględnieniu powyższych czynników.

Niemiecka emerytura jest opodatkowana, należy od niej również odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby planujące przejście na emeryturę powinny złożyć wniosek o jej przyznanie najpóźniej 3 miesiące przed planowanym zakończeniem zatrudnienia – jeżeli wniosek zostanie złożony zbyt późno, nie ma możliwości otrzymania wyrównania za okres w którym świadczenia było już należne.

Zapisz się do Newslettera!