2023-05-04 09:54:55
Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech – podsumowanie

Ustawa o płacy minimalnej MiLoG reguluje podstawowe kwestie dotyczące zapewnienia pracownikom minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. W poprzednich artykułach przybliżyliśmy Państwu części ustawy mówiące o wysokości płacy i zadaniach komisji ds. płacy minimalnej oraz o obowiązkach zgłoszeniowych i instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania jej zapisów.

Dzisiejszym wpisem przybliżymy konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ustawy oraz jej postanowienia końcowe, tym samym kończąc cykl wpisów dotyczących ustawy MiLoG.

Kary grzywny

Za wykroczenia administracyjne uznaje się zarówno celowe, jak i nieumyślne złamanie zasad legalnego delegowania. Na podstawie ustawy uznaje się, że kara grzywny grozi za naruszenia takie jak:

• Nieprzejście kontroli legalnego delegowania lub odmowa aktywnego uczestnictwa w niej;

• Pracę wykonuje osoba, która nie została zgłoszona jako pracownik w danym miejscu;

• Pracodawca nie dokonał rejestracji pracowników w niezbędnych instytucjach, zrobił to nieprawidłowo, przekazał niekompletne dane lub dokonał zgłoszenia po upływie wyznaczonego terminu;

• Pracodawca dokonał zgłoszenia, natomiast nie zadbał o aktualizację danych, które uległy zmianie, przekazał je nieprawidłowo, niekompletnie lub po upływie wyznaczonego terminu;

• Niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, oraz nieposiadanie przez niego dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (zaświadczenia A1);

• Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy oraz nieprzestrzeganie obowiązku przechowywania ewidencji przez okres co najmniej 2 lat;

• Nieposiadanie kompletnych dokumentów niezbędnych do przedstawienia w razie kontroli;

• Niewypłacanie ustalonego wynagrodzenia lub wypłacanie go po terminie;

Warto pamiętać o tym, że jeśli zatrudniają Państwo w Niemczech podwykonawcę, powinien on również rzetelnie przestrzegać przepisów ustawy. Zlecenie wykonania prac przedsiębiorcy, o którym wiedzą Państwo, że np. nie wypłaca on swoim pracownikom minimalnego wynagrodzenia, może to zostać uznane za zaniedbanie z Państwa strony.

Popełnienie powyższych wykroczeń może doprowadzić do nałożenia kary finansowej sięgającej od 30 000 euro do nawet 500 000 euro.

Postanowienia końcowe

Przepisy ustawy MiLoG dotyczą wszystkich osób wykonujących pracę w Niemczech, również pracowników delegowanych, istnieją jednak od niej pewne wyjątki obejmujące:

• Stażystów, jeśli staż jest obowiązkowy i narzucony przez szkołę/uczelnię lub staż trwa krócej niż 3 miesiące i służy do przygotowania do wykonania zawodu lub jest niezbędny w celu podjęcia studiów;

• Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły szkolenia zawodowego;

• Osób zatrudnionych w ramach wolontariatu lub przygotowania zawodowego;

Jeśli planują Państwo rozpocząć działalność w Niemczech i szukają Państwo doradztwa w kwestii stosowania przepisów ustawy o płacy minimalnej w praktyce, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!