2023-04-07 09:34:41
Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech

Przestrzeganie zapisów ustawy o wynagrodzeniu minimalnym: Mindestlohngesetz – MiLoG jest jednym z wymogów legalnego zatrudnienia oraz delegowania pracowników do Niemiec.  Aby ułatwić Państwu interpretację zapisów ustawy, przygotowaliśmy serię artykułów, która przybliży jej najważniejsze postanowienia.

Ustawa podzielona jest na cztery rozdziały – pierwszy z nich, który opiszemy dzisiaj, mówi o podstawowych zasadach oraz o komisji ds. Płacy minimalnej.

Płaca minimalna i jej wysokość

Najważniejsze o czym należy pamiętać to fakt, że płaca w wysokości co najmniej stawki minimalnej przysługuje każdemu pracownikowi w Niemczech – do końca 2023 roku wynosi ona 12 euro. Jest to stawka ogólna, natomiast pierwszeństwo przed nią będą miały zapisy ustawy o delegowaniu pracowników, ustawy o użyczaniu pracowników i obowiązujące daną branżę układy zbiorowe (o ile przysługująca na ich podstawie stawka nie jest niższa niż 12 euro).

Zgodnie z zapisami MiLoG pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie najpóźniej w dniu uzgodnionym w umowie. Jeśli pracownik posiada nadgodziny zgromadzone na Zeitkonto, czyli w banku godzin, powinny one zostać wypłacone lub oddane jako godziny wolne w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ich ujęcia w ewidencji czasu pracy. Jeśli pracownik zakończył pracę, a na jego koncie pozostały wypracowane nadgodziny, należy je wypłacić najpóźniej w ciągu miesiąca następującego po miesiącu w którym zakończony został stosunek pracy.

Komisja ds. Płacy minimalnej

Wysokość płacy minimalnej może ulegać zmianie na podstawie wniosku Komisji, powoływanej przez rząd federalny. Jest ona powoływana co 5 lat, a w jej skład wchodzą: przewodniczący, 6 członków posiadających prawo głosu oraz dwóch doradców  nieuprawnionych do głosowania. Osoby uprawnione do głosowania to trzech przedstawicieli organizacji zrzeszających związki zawodowe oraz trzech przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. Przewodniczący komisji wybierany jest wspólnie przez organizacje pracodawców i związków zawodowych.

Mimo braku prawa głosu, ważnym elementem komisji są eksperci pochodzący ze środowisk akademickich, którzy mają za zadanie obiektywnie doradzać oraz dzielić się swoją wiedzą naukową z członkami komisji. Aby zagwarantować ich bezstronność, nie mogą oni być członkami organizacji zrzeszających ani pracowników, ani pracodawców, a swoją funkcję pełnią honorowo, otrzymują stosowną rekompensatę z tytułu ewentualnej utraty wynagrodzenia z powodu udziału w posiedzeniach Komisji.

Wszelkie postanowienia Komisji ds. Płacy minimalnej, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku zostaną podjęte do 30 czerwca 2023. Kolejne decyzje w sprawie dostosowania wysokości minimalnego wynagrodzenia podejmowane są co 2 lata, a zmiany następują na podstawie badania, jaka wysokość wynagrodzenia jest niezbędna do zapewnienia godnego życia pracowników oraz uczciwość konkurencji, bez zagrażania stałości zatrudnienia.

Treść obrad komisji jest tajna, natomiast może ona wysłuchać petycji członków organizacji zrzeszających pracowników lub pracodawców, organizacji religijnych czy innych stowarzyszeń i stron, których dotyczyć będzie podejmowana decyzja.

Rozporządzenia Komisji ds. Płacy minimalnej wchodzą w życiu w dniu określonym w decyzji, najwcześniej dzień po ich ogłoszeniu i  obowiązują do czasu zastąpienia ich nowym rozporządzeniem.

Jeśli delegują Państwo pracowników do Niemiec, kwestie związane z ustaleniem płacy minimalnej warto omówić ze specjalistą, dlatego zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327. Zachęcamy również do śledzenia artykułów pojawiających się na naszej stronie, na której wkrótce opublikujemy kolejne informacje dotyczące ustawy MiLoG.

Zapisz się do Newslettera!