2023-04-19 08:15:36
Wpis na listę HFU w Austrii

Firmy budowlane zatrudniające pracowników oraz osoby fizyczne prowadzące działalność podlegające pod ubezpieczenia społeczne w Austrii mogą złożyć wniosek o wpis na ogólną listę HFU, czyli ewidencję firm budowlanych, które rzetelnie opłacają składki na ubezpieczenie.

Plusy wpisu na listę HFU

Ze względu na wprowadzenie w Austrii Auftraggeberhaftung, czyli odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wykonawcy, austriacki klient ma prawo potrącić 25% wynagrodzenia zleceniobiorcy w celu zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań na poczet zaliczek na podatek i ubezpieczenie. Wpis na listę HFU pozwala na udowodnienie zleceniodawcy rzetelności firmy i uniknięcie pomniejszenia wynagrodzenia za wykonane prace.

Jakie wymagania należy spełnić aby możliwe było wpisanie firmy na listę HFU?

Warunki do wpisu na listę różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

1. W przypadku działalności zatrudniających pracowników:

• Firma musi świadczyć usługi budowlane w Austrii przez co najmniej trzy lata;

• Pracownicy muszą być objęci ubezpieczeniem w Austrii zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu (ASVG);

• Firma nie może posiadać zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie;

• Firma powinna udostępnić odpowiednie sprawozdania dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

2. W przypadku działalności jednoosobowych niezatrudniających pracowników:

• Firma jest zarejestrowana na osobę fizyczną;

• Usługi budowlane są świadczone od co najmniej trzech lat;

• Przedsiębiorca jest objęty ubezpieczeniem zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych przedsiębiorców (GSVG) i terminowo opłaca składki do 15 dnia każdego miesiąca.

• Firma złożyła wniosek o przyjęcie do centrum serwisowego DLZ-AGH utworzonego przez Austriacką Kasę Ubezpieczeń Zdrowotnych (ÖGK).

Procedura

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej Austriackiej Kasy Ubezpieczeń Zdrowotnych a następnie złożyć osobiście, bezpośrednio w centrum serwisowym DLZ-AGH. Nie ma określonego terminu, w którym należy to zrobić – wnioski przyjmowane są przez cały rok a decyzja o ich zaakceptowaniu bądź odrzuceniu podejmowana jest w ciągu ośmiu tygodni od wpłynięcia dokumentów. Dodatkowo należy załączyć dowód prowadzenia działalności od trzech lat – np. deklaracje o opłacaniu VAT w Austrii.

Istnieje możliwość, że wniosek zostanie odrzucony, lub firma, które poprzednio została wpisana na listę, zostanie z niej skreślona. Dzieje się tak w sytuacji, w której dojdzie do poważnych naruszeń – karnych lub administracyjnych (a właściciel został prawomocnie skazany) lub jeśli istnieją wiarygodne przesłanki ku temu, że firma nie będzie mogła dalej wywiązywać się ze zobowiązań i opłacać składek na ubezpieczenia społeczne (np. w przypadku nagłego wzrostu liczby pracowników o co najmniej 200%). Przedsiębiorstwa, które zostały skreślone z listy HFU mogą jednak ubiegać się o ponowny wpis.

Firmy, które posiadają wpis na listę można odszukać w wyszukiwarce internetowej udostępnionej przez kasę chorych.

Zapisz się do Newslettera!